Persoal e Recursos Humanos


Dende o Departamento de Persoal do Concello do Carballiño xestiónase principalmente o relativo á relación laboral do persoal funcionario e do persoal laboral, destacando entre outras tarefas as relativas a:
  • Xestión e réxime do persoal ao servizo da Corporación: selección, provisión, destinos, situacións administrativas, permisos e licenzas, substitucións, incompatibilidades, réxime disciplinario, nóminas e retribucións, dereitos e deberes, horarios e xornada de traballo, Seguridade Social…
  • Confección de nóminas.
  • Coordinador da Formación do persoal.
  • Xestión dos contratos do persoal laboral.
  • Xestión de listas de espera e bolsas de traballo.
  • Transmisión de partes de Incapacidade Temporal.
  • Tramitación de partes de accidentes laborais e enfermidade profesional.
  • Encargado de relaciones coa mutua de accidentes.
  • Xestionar a relación de Postos de Traballo.