Centro de información á muller

INTRODUCCIÓN:


Hoxe en día, a muller segue a ser vítima desta sociedade “patriarcal” en todos os sectores e a todos os niveis: familiar, laboral, social, económico, político… Por iso é importante a creación dun servizo que aglutine todos os temas que afectan á poboación feminina, para de forma integral poder ofertar programas e recursos que dean unha resposta efectiva ás súas necesidades, e ao mesmo tempo poder abrir novas portas a través das cales as mulleres poidan conseguir unha maior autonomía e presenza na nosa sociedade. Por iso, na actualidade, os Centros de Información ás Mulleres son un recurso de vital importancia para os concellos, xa que a través deles preténdese chegar de forma máis universal e directa a este núcleo poboacional, que como tal presenta unhas características e unhas inquietudes específicas.
Por outra banda, os concellos son as institucións que están máis preto da cidadanía, de aí a importancia de incorporar este tipo de servizos na área local, sendo este un marco óptimo para coñecer as necesidades e demandas que presenta a poboación, e a partir de aí poder articular unha serie de recursos, servizos e programas, encamiñados a paliar e dar cobertura ás demandas detectadas na poboación.

OBXECTIVOS:

 • Proporcionar información, orientación e asesoramento en materia de muller a todo o colectivo feminino do concello carballiñés.

 • Ofertar asesoramento xurídico en temática de separacións, divorcios, dereito de familia, violacións, abusos sexuais e malos tratos.

 • Ofertar asesoramento e atención psicolóxica ás mulleres que o requiran.

 • Sensibilizar ao equipo docente dos Centros Educativos potenciando os comportamentos igualitarios e solidarios nos propios centros.

 • Orientar ás mulleres en materia de formación e inserción laboral.

 • Potenciar as actividades de lecer e tempo libre das mulleres creando espazos propios para elas.

 • Fomentar a participación sociocultural das mulleres.

 • Promocionar a creación de asociacións e colectivos impulsados e dirixidos por mulleres.

EQUIPO PROFESIONAL:


 • PSICÓLOGA: Proporciona apoio e atención psicolóxica ás mulleres que así o requiran, desenvolve tarefas relacionadas coa orientación laboral e realiza tamén diversas actividades de prevención e sensibilización coa poboación.
 • AVOGADA: Presta información, orientación e asesoramento xurídico en diversos aspectos legais tales como separacións, divorcios, dereito de familia, violacións, abusos sexuales e malos tratos.
 • TRABALLADORA SOCIAL: Informa, orienta e asesora sobre os recursos existentes, efectuando cando corresponda, as derivacións pertinentes. Xestión de diversas prestacións e servizos. Leva a cabo diversas actividades de prevención e sensibilización coa poboación.

ASESORAMENTO, TRAMITACIÓNS DE PRESTACIÓNS E PROGRAMAS:


 • Orde de protección de vítimas de violencia doméstica.
 • Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Tramitación de xustiza gratuíta.
 • Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.
 • Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Estancias de tempo libre para mulleres que teñan fillos e fillas exclusivamente ao seu cargo (Instituto da Muller).
 • Programa de fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de violencia doméstica.
 • Programa de Teleasistencia móbil para vítimas de violencia de xénero.
 • Programa municipal de orientación laboral.
 • Renda Activa de Inserción.
 • Axudas e subvencións para actividades realizadas por entidades destinadas á promoción da muller.
 • Axudas a entidades sen ánimo de lucro de mulleres ( SGI).
 • Liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres.
 • Subvencións estatais a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas de cooperación e voluntariado social.
 • Axudas e subvencións a empresas para a elaboración de plans de igualdade de oportunidades.

SERVIZOS


 • Protocolo de actuación violencia de xénero Ver PDF
 • Guía de recursos Ver PDF

HORARIO DE INVERNO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO:


De Luns a Venres, de 08:00 H. a 15:00 H. Martes de 15:30 a 19:00.